Pravila o privatnosti

Politika poverljivosti i zaštite podataka o ličnosti

 

 1. Uvod
  1. Ova politika o poverljivosti i zaštiti podataka o ličnosti („Politika“) uređuje način na koji prikupljamo, obrađujemo i čuvamo Vaše lične podatke u skladu sa zahtevima „Opšte uredbe o zaštiti podataka“- Uredba (EU) 2016/ 679, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Bugarske i drugih normativnih bugarskih i međunarodnih akata.
  2. Poverljivost informacija o našim korisnicima je naš glavni prioritet. Partneri u svojstvu kontrolora ličnih podataka i u skladu sa zakonodavstvom i najboljim praksama primenjuju potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti fizičkih lica. Platforma www.Questour-Project.eu ispunjava sve zahteve novog pravilnika, prikupljanjem podataka o licima isključivo onoliko koliko je potrebno za implementaciju: delatnosti preduzeća, pružanje naših usluga, korišćenje našeg veb- sajta i u marketinške svrhe.
  3. Ova politika pruža informacije o tome kako i koje tipove ličnih podataka prikupljamo od Vas i o Vama, zašto su nam potrebni, kome se mogu dostaviti ili obelodaniti i kako su zaštićeni.
  4. Definicije:

 

 1. „Lični podaci“ označavaju sve informacije vezane za identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati („subjekat podataka“); fizičko lice koje se može identifikovati je osoba koja može biti identifikovana direktno ili indirektno, posebno po identifikatoru kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikator na mreži (on- line), ili po jednom ili više znakova specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, psihološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičkog lica;
 2. „Mi“, „Partneri“ se odnosi na partnere projekta „QuesTour- Valorizacija i kapitalizacija neistraženih turističkih kulturno- istorijskih puteva u prekograničnom regionu Bugarska- Srbija„ broj ugovora RD-02-29-59/14.04.2020, referentni broj: CB007.2.13.225, finansiran od strane Interreg- IPA CBC Bugarska- Srbija programa 2014- 2020, tačnije:
 • Nacionalni turistički klaster „The Bulgarian Guide“ („Bugarski vodič“), neprofitno udruženje osnovano po zakonima Bugarske sa sedištem u Sofiji („NTC“).
 • ENECA- Udruženje ekonomskih eksperata, neprofitnog tipa, osnovano po zakonima Srbije, sa sedištem u Nišu („ENECA“).
 • Opština Vraca, Bugarska

koji zajedno vode platformu i prikupljaju i obrađuju lične podatke u tom pogledu.

 1. Reč „platforma“ se odnosi na sajt www.Questour-Project.eu
 2. „Obrada“ podrazumeva bilo kakvu operaciju ili skup operacija izvedenih sa ličnim podacima ili skupom ličnih podataka, automatizovanim ili određenim sredstvima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, struktura, skladištenje, adaptacija ili izmena, konsultacija, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili na drugi način, u kojima podaci postaju dostupni; aranžman ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje;

 

 1. „Pravilnik“ podrazumeva „Opštu uredbu o zaštiti podataka“- Uredba (EU) 2016/ 679.

 

Molimo Vas, pažljivo pročitajte ovu „Politiku“. Pružanjem Vaših ličnih podataka našim partnerima, bilo elektronskim putem ili na papiru, prihvatate i pristajete na prakse opisane u ovoj Politici poverljivosti i zaštite podataka o ličnosti.

Molimo Vas, u slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom, kontaktirajte nas- službenika za zaštitu podataka, i u slučaju neprihvatanja određenih uslova sadržanih u Politici zaštite podataka, ne preporučujemo upotrebu proizvoda i usluga koje pruža platforma, a koji zahtevaju da dostavite svoje lične podatke.

 

 1. Kontakti i linkovi

 

 1. Informacije o partnerima u svojstvu kotrolora podataka.

U vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem sledećih kontakata:

Ime: Nacionalni turistički klaster, „The Bulgarian Guide“ („Bugarski vodič“)

Adresa za korenspodenciju 1404, Sofija, Gotse Delchev, br. 26, kancelarija 2

Telefon: + 359 2 850 50 09

E- mail: questour@bg-guide.org

Website: www.bg-guide.org

 

 

 1. Informacije o nadležnom nadzornom organu:

Ime: Komisija za zaštitu podataka o ličnosti

Sedište i adresa menadžmenta: Sofija, poštanski broj1592, bulevar "Prof. Tsvetan Lazarov " br. 2

Adresa za korespondenciju: Bugarska, grad Sofija, poštanski broj 1592, bulevar „Prof. Tsvetan Lazarov“ br. 2

Telefon: + 359 2 915 3518

E- mail: kzld@government.bg ; kzld@cpdp.bg

Website:  www.cpdp.bg

U slučaju da verujete da kršimo Vaša prava vezana za obradu Vaših ličnih podataka, a u skladu sa zahtevima „Opšte uredbe o zaštiti podataka“- Uredba (EU) 2016/ 679, imate pravo da podnesete žalbu službeniku za zaštitu podataka, nadzornom organu, ili da tražite zaštitu preko sudova na sledeći način:

Pravo na žalbu nadležnom organu

U slučaju da želite da podnesete žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka koje sprovodimo mi, ili u vezi sa načinom na koji smo obradili Vašu žalbu, imate pravo da uložite žalbu Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti i službeniku za zaštitu podataka (ukoliko je to dostupno).

Žalbu možete uložiti na jedan od sledećih načina:

 1. Lično, u kancelariji za evidenciju KLZD- a na adresu: 1592 Sofija, bulevar "Prof. Tsvetan Lazarov“ br. 2
 2. Pismom na adresu: 1592 Sofija, bulevar „Prof. Tsvetan Lazarov“ br. 2- Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti
 3. Faksom na: 029153525.
 4. Elektronskim putem na e- mail adresu KLZD- a (kzld@cpdp.bg). U ovom slučaju, Vaša žalba treba da bude formirana kao elektronski dokument potpisan elektronskim potpisom (koji nije skeniran).
 5. Putem vebsajta KLZD- a na adresu https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 na opisan način. U ovom slučaju Vaša žalba treba da bude formirana kao elektronski dokument potpisan digitalnim potpisom.

U svakom slučaju, žalba bi trebalo da sadrži:

 • podatke podnosioca zahteva – ime, adresa, broj telefona, e- mail adresa (ako je dostupno)
 • prirodu prigovora
 • druge informacije i dokumente koje smatrate relevantnim za žalbu
 • datum i potpis (za elektronska dokumenta – elektronski potpis, za papirna dokumenta – lično potpisano)

KLZD uručuje žalbu Komisiji (za podršku i pomoć građanima) u vezi sa zloupotrebom tokom obrade ličnih podataka u biračkim spiskovima, podržavajući registraciju političkih subjekata. Obrazac se može preuzeti sa sledeće stranice:  https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc

 

 1. Principi i razlozi za prikupljanje, obradu i skladištenje ličnih podataka

 

 1. U cilju da obrada ličnih podataka bude u skladu sa zakonskim zahtevima, lični podaci se prikupljaju i koriste na zakonit način, obezbeđena je adekvatna sigurnost obrade poslovanja i preduzeli smo neophodne mere kako obrada ličnih podataka ne bi bila podložna neovlašćenom otkrivanju. U skladu sa osnovnim principima, Vaši lični podaci su:
 1. obrađeni zakonito, pravedno i na transparentan način u pogledu subjekta podataka ("zakonitost, dobra vera i transparentnost");
 2. prikupljeni u navedene, jasne i legitimne svrhe i ne obrađuju se dalje na način nekompatibilan sa tim namenama ("ograničenje namena");
 3. odgovarajući, povezani sa i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe za koje se obrađuje ("smanjenje podataka na minimum");
 4. tačni i održavani u modernom obrascu; preduzeli smo sve razumne mere da obezbedimo pravovremeno brisanje ili korekciju netačnih ličnih podataka, u pogledu svrha za koje se obrađuje ("preciznost");
 5. čuvani u obrascu koji dozvoljava identifikaciju subjekta podataka, u periodu koji nije duži nego što je potrebno za potrebe za koje se obrađuju lični podaci; ("ograničavanje skladišta");
 6. obrađeni na takav način da se obezbedi adekvatan nivo bezbednosti ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera ("integritet i poverljivost");
 7. Svaki Partner je odgovoran i u mogućnosti je da dokaže da se pridržava Opštih principa vezanih za obradu ličnih podataka ("odgovornost").

 

 1. Razlozi za prikupljanje ličnih podataka:

 

 1. Partneri prikupljaju i obrađuju Vaše lične podatke u vezi sa korišćenjem sajta preduzeća i naknadnim pružanjem informacija u skladu sa čl. 6, pasusom 1 Uredbe (EU) 2016/679 i posebno – na osnovu izričite saglasnosti Vas kao kupca/potencijalnog kupca. Niste u obavezi, a mi ne zahtevamo od Vas da se registrujete ili dostavite lične podatke kako biste pogledali naše platforme, ili pristupili većini njihovog sadržaja. Obezbeđivanje ličnih podataka putem naših platformi se vrši putem obrasca zahteva. Obezbeđivanje Vaših ličnih podataka u obrascu zahteva da date svoj pristanak na obezbeđivanje podataka, što automatski znači da pristajete na našu obradu kako bismo odgovorili na Vaš upit;
 2. Partneri prikupljaju i obrađuju Vaše lične podatke u slučaju da date svoju saglasnost za primanje obaveštenja od nas, vezana za naše projekte, događaje, kampanje, ponude, sugestije vezane za naše aktivnosti i vesti o kompaniji;
 3. Partneri administriraju lične podatke i u svrhu legitimnih interesa kontrolora ili treće strane, osim kada interesi ili osnovna prava i slobode subjekta podataka preovlađuju nad takvim interesima koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka;
 4. Partneri prikupljaju i obrađuju lične podatke u vezi sa izborom osoblja za različite pozicije, koje je najavila kompanija.  Slobodna mesta se mogu oglašavati u odeljku "Razmena posla" Virtuelnog centra, sa mogućnošću podnošenja zahteva za radno mesto korišćenjem posebnog kontakt obrasca ili slanjem poruke, kao i potrebnih dokumenata na navedeni e-mail;

i u drugim pravno obavezujućim hipotezama.

 

 1. Svrhe obrade podataka o ličnosti

 

 1. U skladu sa zahtevima Sekcije I – Transparentnost i uslovi Uredbe (EU) 2016/679 partner obezbeđuje transparentne informacije, komunikaciju i uslove za ostvarivanje prava subjekata podataka u skladu sa članom 12 Uredbe.
 2. Partneri prikupljaju, obrađuju i čuvaju lične podatke u sledeće svrhe:
 • Pružanje obrazovnih usluga;
 • Za marketinške aktivnosti – povezane sa našim projektima, događajima, kampanjama, ponudama, predlozima vezanim za naše aktivnosti i vesti (i kada je izražena izričita želja za prijemom takvih informacija), itd.
 • Da bi komunicirali sa Vama;
 • U pravne svrhe – za rešavanje pravnih sporova i zaštitu prava i legitimnih interesa Partnera;

 

 1. Tipovi podataka koje su partneri prikupili, obradili i uskladištili

 

 1. Za izvršavanje namena koje se odnose na paragraf 4 ove Politike partneri prikupljaju, obrađuju i skladište sledeće kategorije podataka:

Podaci za identifikaciju lica: ime, prezime, porodično ime;

Kontakt detalji: adresa, broj telefona, e-adresa, pozicija itd.;

Detalji korišćene IP adrese (kada se prijavite na lokaciju);

Podaci u zavisnosti od specifičnosti korišćenih usluga, to jest tipa odnosa u kojima učestvujete;

 1. Mi ne prikupljamo: lične podatke koji su povezani sa rasnim ili etničkim poreklom; koji otkrivaju politička, verska ili filozofska uverenja; genetske i biometrijske podatke;

 

 1. Vremensko ograničenje za skladištenje ličnih podataka:

Partneri čuvaju Vaše lične podatke za period neophodan za izvršavanje svrha opisanih u ovoj Politici, osim ako nije potreban duži period skladištenja ili je to dozvoljeno važećim zakonom. Skladištenje se sprovodi u skladu sa zakonskim vremenskim ograničenjima za određenu kategoriju dokumenata (obrasce, finansijske izveštaje, računovodstvene evidencije, itd.), kao i periode zastarevanja u Kodeksu postupka poreskog osiguranja (TIPC), Zakonu o računovodstvu, Kodeksu socijalnog osiguranja (SSC), Zakonu o obavezama i ugovorima. Nakon isteka perioda skladištenja, vodimo računa o brisanju i uništavanju bilo kakvih podataka, bez neodlučnog odlaganja, u skladu sa usvojenom procedurom uništavanja ličnih podataka.

 

 1. Izvori ličnih podataka:

Lične podatke koje smo prikupili trebalo bi da prikupljaju osobe kojih se tiče putem obrazaca za kontakt na sajtovima preduzeća; od strane trećih lica – naših izvođača radova i/ili posrednika, u skladu sa zahtevima Uredbe.

 

 1. Prava pojedinaca čiji se podaci obrađuju:

 

 1. Pravo pristupa: Imate pravo da zatražite i primite potvrdu od nas da li se obrađuju Vaši lični podaci; Da biste dobili pristup podacima koji se odnose na Vas, kao i informacijama koje su vezane za prikupljanje, obradu i skladištenje Vaših ličnih podataka, na zahtev Vam pružamo kopiju obrađenih ličnih podataka koji se odnose na Vas u elektronskom ili drugom odgovarajućem obliku; Obezbeđivanje pristupa podacima je besplatno, ali zadržavamo pravo da stavimo administrativnu taksu u slučaju niza ili prekomernosti zahteva;
 2. Pravo ispravke: Možete ispraviti ili popuniti netačne ili nepotpune lične podatke vezane za Vas, direktnim slanjem zahteva nama.
 3. Pravo na brisanje (pravo "biti zaboravljen"): Imate pravo da tražite od nas da izbrišemo lične podatke koji se odnose na Vas, a mi smo dužni da ih izbrišemo, bez ikakvog odlaganja, kad god postoje osnove za to u zakonu, i ako ne postoje drugi osnovi za legitimnu obradu ili zakonske osnove za odbijanje kolekcionara da izbriše podatke; Partneri ne brišu podatke za koje postoji zakonska obaveza čuvanja, uključujući i zaštitu povodom podnetih sudskih tužbi protiv njega ili dokaza o njegovim pravima.
 4. Pravo ograničenja: Imate pravo da tražite od nas da ograničimo obradu ličnih podataka vezanih za Vas kada: osporavate tačnost ličnih podataka- na određeno vreme koje nam omogućava da proverimo tačnost ličnih podataka; obrada je nezakonita, ali ne želite da Vaši lični podaci budu izbrisani, već samo da njena upotreba bude ograničena; Lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali Vi ih tražite za osnivanje ili odbranu Vaših pravnih zahteva; Protivili ste se njihovoj obradi i čekate proveru da li pravne osnove partnera preovlađuju nad Vašim interesima;
 5. Pravo prenosivosti: U svakom trenutku možete povući podatke koji su uskladišteni i obrađeni za Vas, u vezi sa Vašim odnosima sa partnerima slanjem pisanog zahteva kontrolorima. Kada je to tehnički izvodljivo, možete da zatražite direktan prenos ličnih podataka na kolekcionara kojeg ste Vi naveli;
 6. Pravo na informacije: Imate pravo da zahtevate da budete obavešteni o svakoj radnji vezanoj za ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade;
 7. Pravo na prigovor: U svakom trenutku se možete usprotiviti obradi Vaših ličnih podataka koju obavljamo prilikom obrade na osnovu: primene zadatka od javnog interesa ili na osnovu službenih ovlašćenja; za potrebe legitimnih interesa kontrolora; u svrhu naučnih ili istorijskih istraživanja ili statističkih svrha, uključujući profilisanje ili obradu u svrhu direktnog marketinga;
 8. Imate pravo da odbijete da budete predmet odluke, zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, što dovodi do pravnih posledica po Vas ili Vas se tiče znatno. Ne vršimo automatizovano donošenje odluka sa podacima.
 9. Pravo žalbe: Imate pravo da uložite žalbu Komisiji za zaštitu podataka o ličnosti u slučaju kršenja Propisa (EC) br. 2016/679 od 27. aprila 2016. godine i pravo na efikasnu odbranu od KZLD- a, kontrolora ili procesora vaših ličnih podataka;
 10. Pravo na naknadu: Imate pravo na naknadu opipljive ili nematerijalne štete pretrpljene kao rezultat kršenja Uredbe (EU) br. 2016/679.
 11. Za vršenje pomenutih prava treba da nam pošaljete zahtev, kao i da proverite svoju ličnost i identitet sa osobom sa kojom su podaci povezani.
 12. Imate priliku da ostvarite svoja prava na sledeći način:

 

 1. Povlačenje saglasnosti za obradu Vaših ličnih podataka

Kada ste pristali na obradu Vaših ličnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha, ako ne želite da sve ili deo podataka nastavimo da obrađujemo u određene ili sve svrhe obrade, u svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu slanjem zahteva partnerima u slobodnom tekstu.

 

 1.  Prenos ličnih podataka trećim licima ili međunarodnim organizacijama

 

 1. Prenos ličnih podataka koji se obrađuju ili su namenjeni obradi nakon transfera u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju van EU sprovodimo samo pod uslovima navedenim u Opštoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EC) 2016/679, koja podleže uslovima postavljenim u poglavlju V uredbe. Partneri primenjuju sve odredbe uredbe, kako se ne bi doveo u opasnost neophodan nivo zaštite fizičkih lica, obezbeđen uredbom.
 2. U slučaju da Partneri izvrše prenos ličnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji van EU, ovaj transfer se sprovodi u skladu sa procedurom kompanije za prenos podataka van EU, a subjekti podataka će biti unapred obavešteni zahtevajući njihovu saglasnost za prenos ličnih podataka.

 

 1. Osobe kojima su Vaši lični podaci obezbeđeni

Pojedinci – zaposleni partnera koji imaju pristup Vašim ličnim podacima strogo su definisani u internim Pravilima preduzeća i u procedurama obrade ličnih podataka, a definisan je i nivo pristupa različitim registrima ličnih podataka.

Moguće je da partneri prenose Vaše lične podatke trećim licima koja su povezana sa procesom obrade, ili su obrađivači ličnih podataka, administrativnim strukturama i organima izvršne vlasti, itd., i svim osobama koje su povezane sa partnerima. U svim slučajevima prenos ličnih podataka vrše partneri u sprovođenju svrhe obrade i u strogom skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/679.

 

 1. Narušavanje i obaveštavanje o narušavanju

 

 1. "Narušavanje bezbednosti ličnih podataka" podrazumeva narušavanje bezbednosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koje partneri prenose, skladište ili na drugi način obrađuju.
 2. U slučaju narušavanja bezbednosti ličnih podataka, koji će verovatno predstavljati rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez neodlučnih odlaganja i gde je to praktično – najkasnije 72 sata nakon što su saznali za to, partneri obaveštavaju o kršenju Komisiju za zaštitu podataka o ličnosti.
 3. Ako partneri utvrde narušavanje bezbednosti Vaših ličnih podataka, što može predstavljati visok rizik za Vaša prava i slobode, obavestićemo Vas bez neodlučnih odlaganja o narušavanju, kao i o preduzetim merama ili merama koje će biti preduzete.

Partneri Vas možda neće obavestiti u slučajevima:

- preduzeli su odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka pogođenih narušavanjem bezbednosti;

- na kraju su preduzeli mere da osiguraju da prekršaj ne dovede do visokog rizika za Vaša prava;

- Obaveštenje bi zahtevalo nesrazmeran napor.

 

 1. Promene u politici poverljivosti

Partneri imaju pravo da ažuriraju, izmene i dopune smernice o zaštiti podataka u bilo kom trenutku u budućnosti kada okolnosti to zatraže.