Генератор на бизнес модели

за устойчиво използване на потенциала на природните и културно-историческите ресурси в трансграничния регион чрез местни заинтересовани страни